İç kontrol

KOS-1 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

Ulusal Etik Mevzuat Listesi

Uluslararası Etik Mevzuat Listesi

Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi

İdari Düzenlemeler

Etik Sözleşme

Süreç Akışlar

Sürekli Görev Yolluğu Hazırlama İş Akış Şeması

Geçici Görevlendirme Onayı İş Akış Şeması

Taşınır Kaydı İş Akış Şeması

Birim Bütçe Hazırlıkları İş Akış şeması

Yazı İşleri İş Akış Şeması

Personel İzin İş Akış Şeması

Yönetim Kurul Kararı İş Akış Şeması

Fakülte Sekreteri Vekâlet İş Akış Şeması

Personel İzin İş Akış Şeması

Yönetim Kurul Kararı İş Akış Şeması

Fakülte Sekreteri Vekâlet İş Akış Şeması

Dekan Vekâlet İş Akış Şeması

KOS-2 MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER

Misyon Vizyon

Organizasyon Şeması

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Formu

Dekan Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

Bölüm Başkanı Görev Tanımı

Ana Sanat Dalı Başkanı Görev Tanımı

Öğretim üyesi Görev Tanımı

Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

Araştırma Görevlisi Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

Personel İşleri Görev Tanımı

Maaş Destek ve Tahakkuk Birimi Görev Tanımı

Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı

Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı

Fakülte Akademik - İdari Personel Listesi

Görev Dağılım Çizelgesi

Hassas Görevler

Hizmet Envanteri Standartlar

KOS-3 PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

Hizmet içi Eğitim Yönergesi

KOS-4 Yetki Devri

İmza Yetkileri Yönergesi

İmza Yetkileri Listesi Şablon Formu

RDS-5 Planlama ve Programlama

İş Planları

Miadlı Evrak

RDS-6 RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

KFS-7 KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

KFS-8 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

Formlar

Personel Dairesi Başkanlığı Standart Formlar

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Standart Formlar

Fakültemizce Kullanılan Formlar

KFS-9 GÖREVLER AYRILIĞI

Süreç Sorumluları Formu

KFS-10 HİYERARŞİK KONTROLLER

Hiyerarşik Kontroller

Kfs-11 Faaliyetlerin Sürekliliği

İkiz Görevlendirmeler

İkiz Görevlendirme Listesi

İkiz Görevlendirme Formu

KFS-12 BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

Kullanım Kılavuzları

Üniversitemizin Atama ve Yükselme Kriterleri

YÖKSİS

YÖK Atama Duyurusu

BİS-13 BİLGİ VE İLETİŞİM

Müracaat Öneri Şikâyet Formu

BİS-14 RAPORLAMA

BİS-15 KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

Standart Dosya Planı Ve Etiketler

Standart Dosya Planı

BİS-16 HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi

BİS-17 İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİS-18 İÇ DENETİM

Menüyü Kapat