Yönetmelikler/Kanunlar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Yüksek Öğretim Personel Kanunu

5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkında Kanun

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

Kanun Hükmünde Kararnameler

78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü. Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yönetmelikler

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik 

- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik 

- Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

Menüyü Kapat